Definició

El triangle polar d'\(ABC\) respecte una cònica \(L\) és el triangle \(A'B'C'\) determinat per les rectes polars d'\(A , B , C\) respecte \(L\).

Resultats

Llistat de resultats