Definició

Siguin ABC un triangle i P un punt que no és sobre cap dels costats del triangle. Sigui A' el punt on es tallen les rectes AP i BC, i definim B' i C' cíclicament. Les rectes AP, BP i CP s'anomenen cevianes de P i el triangle A'B'C' sanomena triangle cevià de P.

Podeu moure la posició del punt \(P\) per comprovar com varia el seu triangle cevià.

Resultats