Construcció d'un triangle coneguts els dos costats a, b i la mitjana mc.

  1. Construïm el triangle de costats a/2, b/2 i mc seguint la construcció CONSTRUCCIÓ.TRIANGLE.001.
  2. Els vèrtexs d'aquest triangle són Ma i Mc.
  3. Aleshores, B és el simètric de C respecte de Ma i A és el simètric de B respecte de Mc