En aquesta secció trobareu tots aquells teoremes geomètrics més fonamentals dels quals es derivaran una gran part dels resultats.

Teoremes bàsics

Teorema de Tales

Siguin r i s dues rectes concurrents en un punt O. Siguin A, B i C tres punts de r i A', B' i C' tres punts de s. Aleshores...

Teoremes bàsics

Teorema de Menelaus

Siguin D, E i F punts sobre els costats BC, AC i AB d'un triangle. D, E i F són alineats si...

Teoremes bàsics

Teorema de Desargues

Siguin ABC i DEF dos triangles en perspectiva. Aleshores els punts...

Teoremes bàsics

Teorema de Ceva

Siguin ABC un triangle i D,E,F tres punts sobre els costats oposats als vèrtexs respectius. Les rectes...

Teoremes bàsics

Teorema de Pascal

Siguin A,B,C,D,E,F els sis vèrtexs d'un hexàgon inscrit en una cònica. Aleshores els tres punts de tall dels costats oposats...

Teoremes bàsics

Teorema de Chasles

Per quatre punts A,B,C,D d'una cònica no degenerada, la raó doble del feix de les quatre rectes des d'un cinquè punt E de la cònica...

Teoremes bàsics

Teorema de Pappus

Siguin r i s dues rectes no coincidents, A,B,C i A',B',C' tres punts sobre r i s respectivament. Aleshores, ...

Teoremes bàsics

Segon teorema de Desargues

Siguin PQRS un quadrangle inscrit en una cònica i r una recta que talla la cònica en els punts C,C' diferents als quatre vèrtexs del quadrangle. Aleshores...

Teoremes bàsics

Teorema de Brianchon

Si un hexàgon és inscrit a una cònica, aleshores les rectes que uneixen els vèrtexs oposats de l'hexàgon es tallen en un punt. Aquest és el dual del teorema de...

Teoremes bàsics