Definició

Siguin \(A_1\) i \(F_2\) el vèrtex i el focus d'una el·lipse de semieix menor \(b\).