CONSTRUCCIÓ.ALTRES.ARC CAPAÇ

Construcció de l'arc capaç del segmentt AB, donat un angle k.

  1. Tracem l'angle k sobre un dels extrems del segment AB.
  2. Tracem la mediatriu del segment AB.
  3. Tracem la perpendicular al segment de l'angle k que no és comú al segment AB.
  4. El punt on es tallen les dues rectes anteriors és el centre de l'arc capaç que busquem.