Definició

Siguin ABC un triangle, G el seu baricentre i K el seu simedià. La el·lipse inscrita a ABC de focus G s'anomena el·lipse de Lemoine.

Nota: Tenint en compte la construcció CC04, la proposició P0101 i el fet que el simedià és el conjugat isogonal del baricentre, K és l'altre focus de l'el·lipse de Lemoine.