Definició

Siguin ABC un triangle acutangle, O el seu circumcentre i H el seu ortocentre. L'el·lipse inscrita a ABC de focus O s'anomena el·lipse de McBeah.

Nota: Tenint en compte la construcció CC04, la proposició P0101 i el fet que l'ortocentre és el conjugat isogonal del circumcentre, H és l'altre focus de l'el·lipse de McBeah.

Nota: Si el triangle ABC no és acutangle, la cònica inscrita al triangle amb focus O i H és una hipèrbola.