Construcció CÒNICA.FFt

Per construir la cònica coneguts els seu focus \(F_1,F_2\) i una tangent, determinarem el punt de tangència seguint els passos següents:

  1. Sigui \(F_2'\) el simètric de \(F_2\) respecte la recta tangent.
  2. El punt de tangència \(P_1\) és el punt de tall entre la recta tangent i la recta \(F_1F_2'\).
  3. Conegut el punt de tangència podem seguir la Construcció CÒNICA.FFP per traçar la cònica.

Podeu utilitzar els botons per mostrar els passos de la construcció. També podeu variar la posició dels focus i de la recta tangent.