Definició

Siguin ABC un triangle i L una cònica. Diem que L és circumscrita a ABC si passa pels tres vèrtexs del triangle.

Tota cònica circumscrita té una equació del tipus

f ( a , b , c ) x + g ( a , b , c ) y + h ( a , b , c ) z = 0

amb f g h 0 .

Propietats