Definició

Siguin ABC un triangle i L una cònica. Diem que L és inscrita a ABC si és tangent als tres costats del triangle o les seves prolongacions.

Propietats