Definició

S'anomena raó doble de quatre punts alineats A, B, C i D i es nota (A,B,C,D) l'expressió següent:

\((A,B,C,D)= \frac{(A,C,D)}{(B,C,D)} = \left (\frac{AC}{AD} \right ) : \left (\frac{BC}{BD} \right )=\left (\frac{AC}{AD} \right ) \cdot \left (\frac{BD}{BC} \right ) = \left (\frac{AC}{BC} \right ) \cdot \left (\frac{BD}{AD} \right )\)

Proposició ??: La raó doble es conserva per projectivitats.

Construccions

Resultats