Altres definicions

Raó simple

La raó simple de tres punts alineats és (A,B,C) = AB/AC.

Altres definicions

Involució

Siguin A,A',B,B',X cinc punts sobre una mateixa cònica. La involució d'X respecte d'A, A',B,B' és el punt de tall de la recta que passa per P = AA'·BB' i X...

Altres definicions

Raó doble

La raó doble de quatre punts alineats de quatre punts alineats és (A,B,C,D) = (A,C,D)/(B,C,D) on (A,C,D) i (B,C,D) són les raons simples corresponents.

Altres definicions

Homologia

Una homologia és una transformació resultant d'efectuar una projecció des d'un punt, en la que a cada un dels punts i les rectes d'una figura plana li corresponen...

Altres definicions

Quadrangle

Un quadrangle és la figura formada per quatre punts de manera que no hi ha tres d'ells alineats.

Altres definicions