Altres definicions

Raó simple

La raó simple de tres punts alineats és (A,B,C) = AB/AC.

Altres definicions

Homologia

Una homologia és una transformació resultant d'efectuar una projecció des d'un punt, en la que a cada un dels punts i les rectes d'una figura plana li corresponen...

Altres definicions

Raó doble

La raó doble de quatre punts alineats de quatre punts alineats és (A,B,C,D) = (A,C,D)/(B,C,D) on (A,C,D) i (B,C,D) són les raons simples corresponents.

Altres definicions

Involució

Siguin A,A',B,B',X cinc punts sobre una mateixa cònica. La involució d'X respecte d'A, A',B,B' és el punt de tall de la recta que passa per P = AA'·BB' i X...

Altres definicions

Quadrangle

Un quadrangle és la figura formada per quatre punts de manera que no hi ha tres d'ells alineats.

Altres definicions