En la figura interactiva següent les rectes AA' i BB' són paral·leles.

Pots comprova-ho movent el punt B'

Mou els punts C i C' i observa com van variant les distàncies entre els diferents punts marcats.

Què passa amb els quocients de distàncies que hi ha indicats en el gràfic? En quins casos són iguals els dos quocients?

Aquest resultat es coneix amb el nom de teorema de Tales. En la segona figura pots moure els punts pintats de blau. Observa com tots els quocients són iguals. Per què?