Completa les taules de valors corresponents a cadascuna de les funcions. En anar-les completant, t'apareixeran uns tics automàticament indican-te si la resposta és correcta o no.