{tab=Casos particulars}

Matriu transposada: Donada una matriu A d'ordre m x n definim la matriu transposada de A, que la designarem per tA, com la matriu resultant de canviar files per columnes.

Matrius quadrades: Diem que una matriu A és quadrada si té el mateix nombre de files que de columnes.

Dins de les matrius quadrades podem considerar les definicions següents:

Diagonal principal: Són els elements d'una matriu quadrada que tenen els índexs de fila i de columna iguals.

Matriu diagonal: Diem que una matriu quadrada A és diagonal si tots els elements fora de la diagonal principal són zero, és a dir, aij = 0 si ij.

Matriu triangular: Diem que una matriu quadrada A és triangular si sota la diagonal principal tots els elements són zero, és a dir, aij = 0 si i > j.

Matriu simètrica: Diem que una matriu quadrada A és simètrica si és igual a la seva transposada, és a dir, si aij = aji.

Matriu identitat: Definim la matriu identitat d'ordre n com la matriu quadrada d'ordre n que té uns a la diagonal y zeros fora d'ella.

Propietat fonamental de la matriu identitat

Aquesta matriu és l'element unitat del producte de matrius quadrades, és a dir, I·A = A·I = A.