UN LINK INTERESSANT

Definició

Definició: Una matriu d'ordre m x n és tota disposició rectangular de m · n valors, en el nostre cas reals, en m files i n columnes.

Exemple: A la dreta observa que M és una matriu d'ordre 2 x 3 perquè té 2 · 3 = 6 nombres reals en 2 files i 3 columnes.

Donada una matriu A d'ordre m x n, els seus elements els notarem per aij on el primer índex (i) ens indica la fila i el segon (j) ens indica la columna que ocupa l'element.

Exercici

{rdaddphp file=addphp/bat/bat_md_01.php}