UN LINK INTERESSANT

{tab=Definició}

Definició: Una matriu d'ordre m x n és tota disposició rectangular de m · n valors, en el nostre cas reals, en m files i n columnes.

Exemple: A la dreta observa que M és una matriu d'ordre 2 x 3 perquè té 2 · 3 = 6 nombres reals en 2 files i 3 columnes.

Donada una matriu A d'ordre m x n, els seus elements els notarem per aij on el primer índex (i) ens indica la fila i el segon (j) ens indica la columna que ocupa l'element.

M = 2 1 0 1 3 5

A = a 11 a 12 a 13 ... a 1n a 21 a 22 a 23 ... a 2n a 31 a 32 a 33 ... a 3n ... ... ... ... ... a m1 a m2 a m3 ... a mn

{tab=Exercici} {rdaddphp file=addphp/bat/bat_md_01.php}