Siguin \(A,B,C\) els angles d'un triangle de costats \(a,b,c\). Aleshores:

\(\frac{\sin{A}}{a}=\frac{\sin{B}}{b}=\frac{\sin{C}}{c}\)

Podeu moure els vèrtexs del triangle per comprovar el teorema.

Demostració

aquí