Donat el cosinus o la secant d'un angle, calculem la resta de les seves raons trigonomètriques.