Considerem la recta \( r\) de vector director \( \overrightarrow{v}=(2,1)\) que passa pel punt \( P(3,2)\). La seva equació vectorial és:

\( (x,y)=(3,2)+k·(2,1)\)

Per determinar un punt de la recta només cal substituir qualsevol valor real en \( k\), com es pot veure en la figura interactiva de la dreta.

Completa la taula següent:

\( k\) \( X\) \( k\) \( X\)
-5 ( ,  ) 1 ( ,  )
-4 ( ,  ) 2 ( ,  )
-3 ( ,  ) 3 ( ,  )
-2 ( ,  ) 4 ( ,  )
-1 ( ,  ) 5 ( ,  )

Mou el punt lliscant \( k\) per observar com el punt \( X\) es mou sobre la recta i per determinar-ne les coordenades.