Canvis de base

Definició: Diem que els vectores u i v formen una base del pla si i només si son linealment independents. En tal cas, qualsevol vector w del pla es pot expressar com combinació lineal de u i v.