Mòdul d'un vector

Definició: Donat un vector \(\overrightarrow{v}\) anomenem mòdul de \(\overrightarrow{v}\) a la seva longitut i el representem per \(\left \| \overrightarrow{v} \right \|\).

Sigui \(\overrightarrow{v}\) el vector de components \((v_1,v_2)\). Utilitzant el teorema de Pitàgores s'obté que:

\(\left \| \overrightarrow{v} \right \| =\sqrt{v_{1}^{2}+v_{2}^{2}}\)